Разпределение на закупените земи по райони на планиране към 31.03.2019 година

Разпределение на придобитата земя по области в дка към 31.03.2019 година

Дружеството натрупва критична маса земи в едно землище с цел бъдещо окрупняване в по-големи масиви чрез последващи покупки на земя в същите землища

Общ брой землища 984
Концентрация на земя към 31.03.2019 година Брой землища
Земеделска земя 3000-5000 дка/землище 3
Земеделска земя 2000-3000 дка/землище 7
Земеделска земя 1000-2000 дка/землище 28
Земеделска земя 500-1000 дка/землище 75
Земеделска земя 200-500 дка/землище 160
Земеделска земя до 200 дка/землище 711