Основни факти
НСА на 1 акция: 2.84 лв. към 30.06.2018
Тип дружество: АДСИЦ с фокус в земя
Изпълнителен директор: Радослав Манолов
Акционерен капитал: 85.11 млн. лв.
Брой акции в обръщение: 85 110 091
Цена за 1 акция: 2.070 лв. към 15.08.2018
Пазарна капитализация: 176.18 млн. лв. към 15.08.2018
Среднодневен оборот за последните 12 месеца: 35 400 лв.
Free float: 57.00% към 30.06.2018
Дата на регистрация: 12 април 2005
Фондова борса: Българска фондова борса
Код на БФБ: 6А6
ISIN: BG1100025052
Валута: Български лев (BGN)
Такса за управление: 0.375% от стойността само на инвестиционните активи по цена на придобиване, платими за всяко тримесечие
Такса при получаване на наем или при продажба на имот: 10% от постъпленията от наем и от печалба при продажба
Обслужващо дружество: Карол Финанс