Адванс Терафонд АДСИЦ реализира рекордна печалба за 2011 година

21.03.2012

Според одитирания годишен финансов отчет печалбата на „Адванс Терафонд” АДСИЦ за 2011 г. е 57,2 млн. лв., което е близо 24 пъти повече спрямо 2010 г. Печалбата, подлежаща за разпределение, е 21.46 млн. лв. и дружеството е заделило за дивидент 90% от нея или 19,3 млн.лв. (0.2269 лв/акция брутен дивидент), което представлява минималния размер по ЗДСИЦ. В сравнение с разпределения дивидент за 2010 г., дружеството ще плати 4.7 пъти по-голям дивидент на своите акционери. Дивидентът се очаква да бъде изплатен през 2012г., след решение на Общото събрание на акционерите.

Към 31 декември 2011 инвестиционните имоти на дружеството включват земеделска земя с площ приблизително 294 000 декара и имоти в регулация с площ приблизително 139 декара на обща стойност 156 млн.лв.

Дружеството има сключени договори за аренда на приблизително 239,275 декара земеделски земи към края на 2011. Реализираните приходи от аренда за 2011 са в размер на 6,1 млн. лева. За сравнение, през 2010 г. „Адванс Терафонд“ е имал договори за аренда на близо 244,413, като приходите от аренда са били съответно 5,58 млн. лв.

За изминалата финансова година „Адванс Терафонд” АДСИЦ реализира продажби на 62 842 дка земеделски земи при средна цена 598 лв./дка.

Нетната стойност на активите за една акция е равна на 2.24 лева за акция, като пазарната цена на една акция към момента е 1.64 лв.

Сподели