Адванс Терафонд АДСИЦ ще разпредели рекорден дивидент за 2012-та година

28.03.2013

Според одитирания годишен финансов отчет нетната печалбата на „Адванс Терафонд” АДСИЦ за 2012 г. е 49,2 млн. лв., като коригираният финансов резултат, подлежащ за разпределение за дивидент, е 41,9 млн. лв (0.493 лева/акция брутен дивидент). Според Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) дружеството е задължено да задели за дивидент минимум 90% от нея или 37,8 млн.лв. (0.444 лв/акция брутен дивидент). В сравнение с разпределения дивидент за 2011 г., дружеството може да плати 2 пъти по-голям дивидент на своите акционери. Дивидентът се очаква да бъде изплатен в средата на 2013 г., след решение на Общото събрание на акционерите

Към 31 декември 2012 инвестиционните имоти на дружеството включват земеделска земя с площ приблизително 244 124 декара и имоти в регулация с площ приблизително 128 декара на обща стойност 134,2 млн.лв.

Дружеството има сключени договори за аренда на приблизително 191,183 декара земеделски земи към края на 2012. Реализираните приходи от аренда за 2012 г. са в размер на 5,9 млн. лева. За сравнение, през 2011 г., „Адванс Терафонд“ е имал договори за аренда на близо 239,275 декара, като приходите от аренда са били съответно 6,1 млн. лв.

За изминалата финансова година „Адванс Терафонд” АДСИЦ реализира продажби на 79 296 дка земеделски земи при средна цена 873 лв./дка.

Сподели