Покана за извънредно ОСА на Адванс Терафонд АДСИЦ

29.08.2019

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ което ще се проведе на 09.10.2019 година в 12:00 часа в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. “Златовръх” №1, при следния дневен ред и предложения за решения:

 

1. 1. Обсъждане на предложени от Съвета на директорите и одобрени от Комисията за финансов надзор промени в Устава на Дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от Съвета на директорите и одобрени от КФН с Решение №843-ДСИЦ от 04.07.2019 година предложения за промени в Устава на Дружеството;

2. Разни

 

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в гр. София, ул. “Златовръх” №1, всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на “Адванс Терафонд” АДСИЦ – www.advanceterrafund.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “Адванс Терафонд” АДСИЦ – гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите, имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 11:30 ч. часа до 12:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 38, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ - гр. София предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на дружеството: www.advanceterrafund.bg.

“Адванс Терафонд” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: atera@karoll.bg като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Адванс Терафонд” АДСИЦ.

Съветът на директорите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 16.08.2019 г. е 85 110 091 /осемдесет и пет милиона сто и десет хиляди и деветдесет и една/ броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 /един/ лев, всяка. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ – гр. София, свикано на 09.10.2019 г. е 25.09.2019 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 24 октомври 2019 г. в 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

 

 

С уважение,

Радослав Манолов

Изпълнителен директор

“Адванс Терафонд” АДСИЦ