ПОКАНА за Общото събрание на акционерите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ

28.04.2016

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ което ще се проведе на 31.05.2016 година в 12:00 часа в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. “Златовръх” №1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2015 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2015 година.

2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2015 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2015 г.

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2015 г. и вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2015 г. и приема направеното предложение от Съвета на директорите 97.88 % % от печалбата за финансовата 2015 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 8 695 890.70 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,10 лева на една акция от капитала на Дружеството.

4. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.; проект за решение - ОС назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет експерт – счетоводител – регистриран одитор “Делойт Одит” ООД за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.

6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 годпроект за решение -  ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 год;

7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите;

8. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов петгодишен мандат  проект за решение - ОС преизбира за нов петгодишен мандат досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството Радослав Илиев Манолов с постоянен адрес в гр. София и с професионална квалификация - магистър по маркетинг и мениджмънт, Борислав Витанов Петков с постоянен адрес в гр. София, с професионална квалификация - магистър по право; и Ненчо Иванов Пенев с постоянен адрес в гр. София и с професионална квалификация - магистър по право;

9. Избор на членове на Одитния комитет и председател на Одитния комитет на Дружеството за срок от две години и определяне на възнаграждението им; проект за решение – ОС избира/назначава Одитен комитет на дружеството за нов мандат със срок от две години в състав: 1. Камен Петров Каменов – Председател на Одитния комитет и независим член; 2. Членове на одитния комитет – Жечко Димитров Петров и Петър Дойнов Дойнов. Определя годишно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 5000 лева и на членовете на Одитния комитет в размер на 2000 лева; 

10. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. 

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в гр. София, ул. “Златовръх” №1,  всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на “Адванс Терафонд” АДСИЦ – www.advanceterrafund.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “Адванс Терафонд” АДСИЦ–гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. 

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 11:30 ч. часа до 12:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 38, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя  документ за самоличност,  актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и  изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и  изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. 

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ - гр. София предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на дружеството: www.advanceterrafund.bg.

“Адванс Терафонд” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: atera@karoll.bg като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Адванс Терафонд” АДСИЦ.

Съветът на директорите  на “Адванс Терафонд” АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 20.04.2016 г. е 85 110 091 /осемдесет и пет милиона сто и десет хиляди и деветдесет и една/ броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 /един/ лев, всяка. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ – гр. София, свикано на 31.05.2016 г. е 17.05.2016 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата  имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15 юни 2016 г. в 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

 

С уважение,

 

Радослав Манолов

Изпълнителен директор

“Адванс Терафонд” АДСИЦ