Права на акционерите и Общо събрание на акционерите

Права на акционерите

В зависимост от съдържанието си, правата по акцията могат да бъдат обособени в две основни групи – имуществени и неимуществени.

Общо събрание на акционерите

Правилата за организирането и провеждането на общи събрания на акционерите и гласуване на акционерите чрез пълномощник  имат за цел да гарантират равнопоставено третиране на всички акционери на дружеството при организиране и провеждане на общо събрание, както и на правото на всеки от тях да изрази мнението си по всички въпроси, включени в дневния ред на събранието.

Виж също

Права на акционерите

Правила за организирането и провеждането на общи събрания на акционерите и гласуване на акционерите чрез пълномощник