Сравнителни предимства на АДСИЦ

  • Публичност

Дружествата са учредени и лицензирани съгласно изискванията на едноименен закон, спазването на който е под контрола на Комисията по финансов надзор. Акциите им се търгуват на регулиран пазар - Българска фондова борса, което допринася за тяхната ликвидност и прозрачност.

  • Текуща доходност на акционерите

Минимум 90% от реализираната печалбата се разпределя под формата на дивидент.

  • Данъчни преференции

Печалбата на дружествата със специална инвестиционна цел (ДСИЦ) не се облага с корпоративен данък. Капиталовата печалба, която акционерите реализират от търговия с акции на ДСИЦ не подлежи на данъчно облагане. Дивидентите се облагат с данък в размер на 5% - наполовина по-ниска ставка в сравнение с други видове търговски дружества.

  • Ликвидност

акциите на АДСИЦ са едни от най-ликвидните на фондовата борса, което дава възможност на инвеститорите лесно да ги търгуват.

  • Уникалност

възможност за придобиване на дял в недвижима собственост срещу малки суми.

Сподели