Земеделска земя

Разпределение на закупените земи по райони на планиране към 30.06.2020 година

Разпределение на придобитата земя по области в дка към 30.06.2020 година

Дружеството натрупва критична маса земи в едно землище с цел бъдещо окрупняване в по-големи масиви чрез последващи покупки на земя в същите землища

Общ брой землища 957
Концентрация на земя към 30.06.2020 година Брой землища
Земеделска земя 3000-5000 дка/землище 4
Земеделска земя 2000-3000 дка/землище 6
Земеделска земя 1000-2000 дка/землище 29
Земеделска земя 500-1000 дка/землище 76
Земеделска земя 200-500 дка/землище 148
Земеделска земя до 200 дка/землище 694

Сподели