Стратегия

  • Земеделска земя

Инвестициите в земеделска земя имат за цел осигуряване на текущ доход за акционерите от наем, аренда или продажбата им. Успоредно с текущия доход, дружеството цели нарастване на активите чрез окрупняване на вече придобитите парцели. За осигуряването на текущ доход Адванс Терафонд не обработва земята, а е изградило дълготрайни отношения с водещите земеделски производители в страната. С цел оптимизиране на арендните вноски, дружеството се е насочило към придобиване на земи в райони с най-добри почвено-климатични характеристики и развити арендни отношения. Тези земи притежават най-голям потенциал за поскъпване, което води до най-висока капиталова доходност за акционерите.

  • Урбанизирана земя

Вторият фокус на дружеството е инвестиране в поземлени имоти в границите на градовете или в земи в околностите им. Целта на дружеството е да окрупнява и продава тези имоти, за да осигурява текущ доход.

  • Инвестиционна стратегия

1. формиране на портфейл от земя, където 95% са инвестирани в земеделска земя и до 5% в земя в урбанизирани територии;
2. поддържане на стабилна мрежа от агенти, купуващи и продаващи земеделска земя единствено за фонда;
3. придобиване на земеделска земя в райони с най-добри почвено-климатични характеристики;
4. бързо окрупняване на собствеността от земеделска и урбанизирана земя с цел повишаване на пазарната и стойност;
5. изграждане на дългосрочни отношения с водещите земеделски производители;
6. отдаване под аренда или наем на земеделските земи на фонда;
7. дружеството няма и не предвижда да извършва земеделска дейност;
8. продажба на окрупнени земеделски и градски земи на земеделски производители и/или инвеститори;
9. дружеството няма и не предвижда извършването на строежи, ремонти и подобрения на недвижими имоти;

 

Сподели