Нашата история

  • Адванс Терафонд АДСИЦ е създаден от групата Карол и е регистриран през април 2005 година. От създаването си дружеството е извършило пет увеличения на основния си капитал, последното от които е през септември 2008 година. Общо набрания капитал от петте емисии е 128 521 000 лева.

  • В началото дружеството инвестира капитала в земеделски и крайградски земи в съотношение 75%/25%. Поради промяна на пазарната конюнктура това съотношение е променено на 99%/1% в полза на земеделските земи. Последната покупка на неземеделски имот е през май 2008 година.

  • През годините дружеството е закупило и окрупнило земеделски земи общо в размер на 525 800 дка в България и е продало общо над 354 700 дка.

  • Дружеството инициира пилотен проект за комасация на земеделска земя през декември 2008 година в землището на село Катунец, област Ловеч. През декември 2011 година дружеството стартира, заедно с другите членове на Българската Асоциация на Собствениците на Земеделски Земи (БАСЗЗ), 5 проекта за комасация на земеделски земи, които са успешно приключени. През 2013 година бяха стартирани още 15 комасационни проекта от БАСЗЗ.

Сподели