Управление

Адванс Терафонд АДСИЦ има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от Съветa на директорите, който изцяло отговаря за корпоративното управление и за финансовото представяне на Дружеството. Съветът на директорите определя стратегията за развитие на Дружеството и следи за нейното изпълнение, като внимава да се поемат само допустими рискове. 

Членове на Съвета на директорите - Борислав ВитановРадослав Манолов и Ненчо Пенев.

Виж също

Правила за работа на Съвета на директорите

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Кодекс за етично поведение

Правила за отчитане интересите на заинтересованите лица

Политика за разкриване на информация

Устав

Сподели