Права за ползване

Този уеб сайт е собственост на Адванс Терафонд и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му. Съдържанието на уеб сайта е предмет на авторско право и не може да бъде възпроизвеждано, променяно, предавано или използвано за каквито и да е търговски цели без предварително писмено разрешение на дружеството.

Адванс Терафонд поддържа актуална информация на уеб сайта, от източници, които третира за достоверни. Независимо от това, дружеството не поема гаранция за верността и пълнотата на информацията, както и за навременността или безпроблемния достъп до същата. Адванс Терафонд не носи отговорност за грешки или пропуски в сайта, както и за вреди, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на уеб сайта и на информацията, съдържаща се в него.

Дружеството има право да променя без предварително уведомление съдържанието на уеб сайта. 

Адванс Терафонд не гарантира и не носи отговорност за точността, достоверността и достъпността на информацията, документите и услугите съдържащи се в уеб сайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, както и не носи отговорност за услугите, предлагани от тези сайтове.                   

Съдържанието на този сайт не представлява предложение или покана за сключване на сделки, нито пък препоръка за закупуване или продажба на финансови инструменти или сключване на каквато и да било сделка с предмет финансови инструменти. Адванс Терафонд предупреждава своите клиенти, че предлаганите от дружеството услуги имат рисков характер, като задължение на клиента е да се запознае с конкретните рискове, съпътстващи всяка инвестиционна услуга.

За всяка информация или данни, за тяхното използване, или влизане в този уеб сайт е приложимо българското законодателство.

При регистрация на клиент на настоящия уеб сайт същият се съгласява да получава непоискани търговски съобщения.