Основни факти

НСА на 1 акция: 2.88 лв. към 30.06.2022
Тип дружество: АДСИЦ с фокус в земя
Изпълнителен директор: Радослав Манолов
Акционерен капитал: 85.11 млн. лв.
Брой акции в обръщение: 85 110 091
Цена за 1 акция: 3.07 лв. към 15.07.2022
Пазарна капитализация: 261.29 млн. лв. към 15.07.2022
Среднодневен оборот за последните 12 месеца: 46 500 лв.
Free float: 61.40% към 30.06.2022
Дата на регистрация: 12 април 2005
Фондова борса: Българска фондова борса
Код на БФБ: 6А6
ISIN: BG1100025052
Валута: Български лев (BGN)
Такса за управление: 0.375% от стойността само на инвестиционните активи по цена на придобиване, платими за всяко тримесечие
Такса при получаване на наем или при продажба на имот: 10% от постъпленията от наем и от печалба при продажба
Обслужващо дружество: Карол Финанс