Основни факти

НСА на 1 акция: 2.83 лв. към 30.09.2020
Тип дружество: АДСИЦ с фокус в земя
Изпълнителен директор: Радослав Манолов
Акционерен капитал: 85.11 млн. лв.
Брой акции в обръщение: 85 110 091
Цена за 1 акция: 1.74 лв. към 15.10.2020
Пазарна капитализация: 148.09 млн. лв. към 15.10.2020
Среднодневен оборот за последните 12 месеца: 26 200 лв.
Free float: 56.05 % към 30.09.2020
Дата на регистрация: 12 април 2005
Фондова борса: Българска фондова борса
Код на БФБ: 6А6
ISIN: BG1100025052
Валута: Български лев (BGN)
Такса за управление: 0.375 % от стойността само на инвестиционните активи по цена на придобиване, платими за всяко тримесечие
Такса при получаване на наем или при продажба на имот: 10 % от постъпленията от наем и от печалба при продажба
Обслужващо дружество: Карол Финанс