Адванс Терафонд АДСИЦ реализира 31% ръст на печалбата за 2010 година

31.01.2011

Към 31 декември 2010 инвестиционните имоти на дружеството включват: земеделска земя с площ приблизително 336 263 декара и имоти в регулация с площ приблизително 11 декара на обща стойност 130,5 млн.лв. Дружеството нетно е увеличило поземления си фонд с близо 7% спрямо 2009 г. 
За изминалата финансова година „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е реализирало продажби на 4 627 дка земеделски земи при средна цена 536 лв./дка.

Към края на четвърто тримесечие на годината, за стопанската 2010-2011 година, „Адванс Терафонд“ има сключени договори за наем и аренда на 244 413 декара, които съставляват близо 73 % от земеделските земи, закупени до момента. За съшия период на миналата година те са били 206 482 декара. Реализираните приходи от аренда за 2010 и 2009 година  са съответно в размер на 5,6 млн. лв. и 3,9 млн. лв. Средният размер на арендното/наемното плащане за новата стопанска година е в размер на 23.98 лв./дка, което е със 17% по-високо от средната стойност за 2009-2010 година.
Печалбата от основната дейност на „Адванс Терафонд” АДСИЦ към четвъртото тримесечие на  2010 г. е в размер на 4,175 млн. лв. и бележи 31% ръст спрямо 2009 г. Финансовият резултат е на база междинния финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2010г. и не включва преоценката на имотите, която ще бъде отразена в одитирания годишен финансов отчет за 2010 г.
Напомняме, че с решение на Общото събрание на акционерите на „Адванс Терафонд” АДСИЦ 100% от финансовия резултат за 2009 г. в размер на 3,182 млн. лв. бе разпределен под формата на дивидент. 
Нетната стойност на активите за една акция е равна на 1.86 лв. за акция, като пазарната цена на една акция към момента е 1.23 лв. 
Наличните парични средства към края на декември 2010 г. са в размер на 23,3 млн. лв.

 „Адванс Терафонд” АДСИЦ е най-големият собственик на земеделска земя в България след държавата и най-голямото дружество със специална инвестиционна цел на Българската фондова борса с активи за близо 160  млн. лв.

Сподели