„АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ РЕАЛИЗИРА 40.5% РЪСТ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2010 ГОДИНА СПРЯМО 2009 ГОДИНА

30.03.2011

Според одитирания годишен финансов отчет печалбата за разпределение на „Адванс Терафонд” АДСИЦ за 2010 г. е 4,469 млн. лв. и бележи 40.5% ръст спрямо 2009г. Към 31 декември 2010 г. дружеството е начислило задължение за дивидент в размер на 90% от финансовия резултат, преобразуван по реда на чл.10 от ЗДСИЦ или 4 млн.лв., което представлява минималния размер на задължението по ЗДСИЦ. Дивидентът се очаква да бъде изплатен на акционерите през 2011г., след решение на Общото събрание.

Към 31 декември 2010 инвестиционните имоти на дружеството включват земеделска земя с площ приблизително 336 219 декара и имоти в регулация с площ приблизително 139 декара на обща стойност 129 млн.лв. Дружеството нетно е увеличило поземления си фонд с близо 7% спрямо 2009 г.

За изминалата финансова година „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е реализирало продажби на 4 627 дка земеделски земи при средна цена 536 лв./дка.

Нетната стойност на активите за една акция е равна на 1.86 лв. за акция, като пазарната цена на една акция към момента е 1.37 лв.

 „Адванс Терафонд” АДСИЦ е най-големият собственик на земеделска земя в България след държавата и най-голямото дружество със специална инвестиционна цел на Българската фондова борса с активи за близо 160  млн. лв.

Сподели