Изявление на Съвета на директорите на Адванс Терафонд АДСИЦ

13.05.2015

Уважаеми акционери на Адванс Терафонд АДСИЦ,

Информираме Ви, че с последните изменения в Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), обнародвани в ДВ, бр.34 от 12 май 2015г*, отпадат ограниченията и санкциите, предвидени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, за притежаване и придобиване на земеделска земя в Република България, свързани с дейността на всяко българско публично дружество, включително и Адванс Терафонд АДСИЦ.

 

С уважение:

 

                               Съвет на директорите

                               Адванс Терафонд АДСИЦ

 

*Приложение:

Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

 

 § 60. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа се правят следните изменения и допълнения:

7. В чл. 121: а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2„(2) Ограниченията по чл. 3, ал. 7, т. 1 и 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не се прилагат за дружества по чл. 110 от този закон и за дружества по чл. 263от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране."

 

Закон за публично предлагане на ценни книжа

Чл. 110. (1) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Публично е акционерното дружество със седалище в Република България, което:

1. е издало акции при условията на първично публично предлагане, или

2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) има вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор емисия от акции с цел търговия на регулиран пазар, или

3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) има повече от 10 000 акционери в последния ден на две последователни календарни години.

 

Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Чл. 263. (Предишен чл. 194 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Предприятие за колективно инвестиране е и дружество със специална инвестиционна цел, дейността на което е уредена със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

 

Сподели