Покана за ОСА на Адванс Терафонд АДСИЦ

25.06.2020

 

 На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ което ще се проведе на 03.08.2020 година в 12:00 часа в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. “Златовръх” №1, при следния дневен ред и предложения за решения:

 

 1. Доклад за дейността на дружеството през 2019 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2019 година.
 2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2019 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2019 г.
 3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2019 година; проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2019 година.
 4. 4. Вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите 43% от печалбата за финансовата 2019 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 12753 029.97 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.14 лева на една акция от капитала на Дружеството.
 5. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2020 г.; проект за решение - ОС назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет експерт – счетоводител – регистриран одитор "Ърнст и Янг Одит" ООД за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година;
 6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.
 7. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 год; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 год;
 8. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството за срок от три години и определяне на възнаграждението им; проект за решение – ОС избира/назначава Одитен комитет на дружеството за нов мандат със срок от три години в състав: 1. Камен Петров Каменов; 2. Жечко Димитров Петров и 3. Станимир Петров Качулев. Определя годишно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 5000 лева и на членовете на Одитния комитет в размер на 2000 лева;
 9. 9. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов петгодишен мандат проект за решение - ОС преизбира за нов петгодишен мандат досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството Радослав Илиев Манолов с постоянен адрес в гр. София и с професионална квалификация - магистър по маркетинг и мениджмънт, Борислав Витанов Петков с постоянен адрес в гр. София, с професионална квалификация - магистър по право; и Ненчо Иванов Пенев с постоянен адрес в гр. София и с професионална квалификация - магистър по право;
 10. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите;
 11. Разни

 

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. 

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в гр. София, ул. “Златовръх” №1,  всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на “Адванс Терафонд” АДСИЦ www.advanceterrafund.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “Адванс Терафонд” АДСИЦ – гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите, имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 11:15 ч. часа до 12:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 38, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя  документ за самоличност,  актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и  изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и  изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. 

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ - гр. София предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на дружеството: www.advanceterrafund.bg.

“Адванс Терафонд” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления за упълномощаване за участие в ОСА по електронен път на следната електронна поща: atera@karoll.bg като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Адванс Терафонд” АДСИЦ.

Съветът на директорите  на “Адванс Терафонд” АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 15.06.2020 г. е 85 110 091 /осемдесет и пет милиона сто и десет хиляди и деветдесет и една/ броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 /един/ лев, всяка. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ – гр. София, свикано на 03.08.2020 г. е 20.07.2020 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар на тази дата  имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 17.08.2020 г. в 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

 

 

С уважение,

 

Радослав Манолов

Изпълнителен директор

“Адванс Терафонд” АДСИЦ