Уведомление от Международна Финансова Корпорация

01.03.2021

През февруари 2021 г. Международната Финансова Корпорация (IFC), подразделение на Световната Банка, наред с изтичането на инвестиционния си хоризонт, прехвърли своето акционерно участие в Адванс Терафонд – най-големия публично търгуван фонд за земеделска земя в България – като продаде своя акционерен дял на Карол Финанс, обслужващото дружество на Адванс Терафонд.

 

От 2008 г. IFC стана основният институционален инвеститор във Фонда и по този начин потвърди своето доверие в мениджмънта на Адванс Терафонд, който превърна Фонда в едно от най-успешните начинания на Българска Фондова Борса. През последното десетилетие мениджърският екип на Адванс Терафонд успя да осъществи своята визия, а именно, постигане на по-голяма прозрачност на българския пазар на селскостопанска земя, налагане на по-добри управленски практики, свързани със земеделските земи в България и осигуряване на регулярна доходност на своите инвеститори по социално-отговорен начин.

 

След като капиталовата инвестиция на IFC във Фонда успешно изпълни целите си, IFC продаде своето дялово участие на Карол Финанс. Международната Финансова Корпорация e уверена, че Карол ще продължи както досега да управлява Фонда професионално и експертно, в най-добрия интерес на всички заинтересовани страни и постигайки обществено-значимите цели, които си поставя. IFC остава отворена за проучване на възможностите за следващото си ползотворно сътрудничество с Карол.