Уведомление във връзка с извънредно ОСА от 09.10.2020 г.

14.10.2020

Мениджмънтът на Адванс Терафонд АДСИЦ Ви уведомява, че на второто заседание на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 09.10.2020 г. от 12.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. “Златовръх” №1, акционерите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ гласуваха и приеха предложения от Съвета на директорите Проект за Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, изменена и допълнена, съобразено изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията (ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.).