Уведомление във връзка с общо събрание на акционерите

04.08.2020

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

 Уведомяваме Ви, че на първото заседание на редовното общо събрание на акционерите на “Адванс ТерафондАДСИЦ, свикано на 03.08.2020 година от 12.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. “Златовръх” №1 съгласно списъка на акционерите и лицата с право на глас на Дружеството към 20.07.2020 година, предоставен от Централен депозитар АД, от 11:15 часа до 12:00 часа на 03.08.2020 г. са се регистрирали 12 броя акционери/пълномощници, притежаващи общо 20 963 587 броя акции и права на глас или 24.63 % от регистрирания капитал на дружеството и от акциите с право на глас.

Съгласно чл.227, ал.1 от ТЗ и чл. 39, ал.1 от Устава на Дружеството за провеждане на общото събрание е необходим кворум повече от половината от всички акции от капитала на “Адванс Терафонд“ АДСИЦ.

 На основание чл.227, ал.1 от ТЗ и чл. 39, ал.1 от Устава на Дружеството поради липсата на кворум Комисията по проверка на кворума е приела, че събранието не може да бъде проведено и да приема валидни решения и следва да се проведе съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл.39, ал.2 от Устава на дружеството на 17 август 2020 год., в 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.