Уведомление във връзка с ОСА от 17.08.2020 г.

17.08.2020

Мениджмънтът на Адванс Терафонд АДСИЦ Ви уведомява за следното решение на проведеното на 17.08.2020 г. от 12.00 часа Общо събрание на акционерите в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. “Златовръх” №1:

 

Да бъде разпределен на акционерите на Дружеството брутен дивидент в размер на 0.14 лева на акция. Плащането на дивидента на акционерите ще бъде извършено в срока по чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ и чл.115в, ал.7 от ЗППЦК чрез “Централен депозитар” АД при спазване на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.