Уведомление във връзка с ОСА от 31.05.2021 г.

03.06.2021

Мениджмънтът на Адванс Терафонд АДСИЦ Ви уведомява за следното решение на проведеното на 31.05.2021 г. от 12.00 часа Общо събрание на акционерите в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. “Златовръх” №1:

 

Да бъде разпределен на акционерите на Дружеството брутен дивидент в размер на 0.109 лева на акция. Плащането на дивидента на акционерите ще бъде извършено в срока по чл.115в, ал.7 от ЗППЦК чрез “Централен депозитар” АД при спазване на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.