Уведомление във връзка с проведено ОСА на 11.05.2023 г.

11.05.2023

Мениджмънтът на Адванс Терафонд АДСИЦ уведомява за следното решение на проведеното на 11.05.2023 г. от 12.00 часа Общото събрание на акционерите на Адванс Терафонд АДСИЦ в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. “Златовръх” №1:

 

Да бъде разпределен на акционерите на Дружеството брутен дивидент в размер на 0.242 лева на акция.

 

Плащането на дивидента на акционерите ще бъде извършено в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС чрез Централен депозитар АД при спазване на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.