Уведомление за изплащане на дивидент за 2020 г.

15.06.2021

Във връзка с прието решение на проведено на 31.05.2021 г. Общо събрание на акционерите на Адванс Терафонд АДСИЦ за разпределяне на дивидент, Съветът на Директорите на дружеството определя следните условия за изплащане на дивидента за 2020 г.:

1. Идентификация на емисията - ISIN BG1100025052, 85110091 броя акции, номинална стойност на една акция – 1.00 лв., обща сума на дивидента – 9 276 999.92 лв.
2. Брутен размер на дивидента за една акция – 0.109 лв.;
3. Нетен размер на дивидента за една акция – 0.10355 лв.;
4. Дата, към която се определя акционерния състав, съгласно чл. 115в, ал.3 от ЗППЦК – 14.06.2021 г.;
5. Начин на изплащане на дивидент:
    5.1. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар АД (лични сметки), дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на БАНКА ДСК АД в страната;
    5.2. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар АД (клиентска подсметка при инвестиционен посредник), дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар АД;
6. Начален срок за изплащане на дивидента – 05.07.2021 г.;
7. Краен срок за изплащане на дивидента през Банка ДСК АД – 05.07.2022 г.;
8. След изтичане на крайния срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2020 г., ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отправено искане за това на адреса на управление на дружеството - гр. София, район Лозенец, ул. Златовръх 1. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд „Резервен” на дружеството.