Уведомление за изплащане на дивидент за 2022 г.

01.06.2023

Във връзка с прието решение на проведено на 11.05.2023 г. Общо събрание на акционерите на Адванс Терафонд АДСИЦ за разпределяне на дивидент, Съветът на Директорите на дружеството определя следните условия за изплащане на дивидента за 2022 г.:

1. Идентификация на емисията - ISIN BG1100025052, 85110091 броя акции, номинална стойност на една акция – 1.00 лв., обща сума на дивидента – 20 596 642.02 лв.
2. Брутен размер на дивидента за една акция – 0.242 лв.;
3. Нетен размер на дивидента за една акция – 0.23 лв.;
4. Дата, към която се определя акционерния състав, съгласно чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК – 25.05.2023 г.;
5. Начин на изплащане на дивидент:
    5.1. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар АД (лични сметки), дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД (ПОЩЕНСКА БАНКА) в страната. Разходите за изплащане на дивидента през ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД (ПОЩЕНСКА БАНКА) са за сметка на Адванс Терафонд АДСИЦ.
    5.2. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар АД (клиентска подсметка при инвестиционен посредник), дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар АД;
6. Начален срок за изплащане на дивидента – 26.06.2023 г.;
7. Краен срок за изплащане на дивидента през ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД (ПОЩЕНСКА БАНКА) – 26.12.2023 г.;
8. След изтичане на крайния срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2022 г., ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отправено искане за това на адреса на управление на дружеството - гр. София, район Лозенец, ул. Златовръх 1. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд „Резервен” на дружеството.