Уведомление за оповестяване на заверен годишен финансов отчет за 2019 г.

30.03.2020

Изх.№ А108/30.03.2020г.

ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР – гр. София, ул. “Будапеща№16

                                                                      

На вниманието на: Мария Филипова /Заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“/            

 

ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 

                          УВЕДОМЛЕНИЕ

 

от Радослав Илиев Манолов от гр. София - Изпълнителен директор на “Адванс ТерафондАДСИЦ, със седалище и адрес на управление Република България, гр. София, Район “Лозенец”, ул. "Златовръх” №1,

 

Относно: Оповестяване на заверен годишен финансов отчет за 2019 година  

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че в „Адванс Терафонд“ АДСИЦ стриктно следваме приетите в страната мерки съгласно Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение, Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., както и предписанията на Световната здравна организация и Министерство на здравеопазването, поради което сме създали вътрешна организация, която да обезпечи и гарантира безпрепятственото функциониране на дружеството в тези трудни за всички ни времена.

В тази връзка, както всяка година, своевременно сме предприели всички необходими действия по изготвяне на годишен финансов отчет за 2019 г. и представянето му за извършване на независим финансов одит от избрания от Общото събрание на акционерите регистриран одитор.

Предвид установеното извънредно положение, въведеният в съответствие с изискванията на  Кодекса на труда в „Адванс Терафонд“ АДСИЦ и обслужващото му дружество – „Карол финанс“ ЕООД дистанционен режим на работа (работа от разстояние) и затруднената комуникация и размяна на документи с регистрирания одитор “Ърнст и Янг Одит” ООД ще има известно забавяне при приключването на независимия одит, което съответно ще се отрази и ще забави публичното разкриване на годишния финансов отчет за 2019 година.

В непрекъснат контакт сме с одитиращата компания и имаме тяхното уверение, че в най-кратък срок одита ще прикючи и ще може да оповестим одитирания финансов отчет за 2019 година по установения ред не по-късно от 10 април 2020 г.

  Ръководството полага всички усилия това да се случи и преди посочената дата, за което всички заинтересовни страни ще бъдат своевременно известени.

 

С уважение,

30.03.2020 г.                             Изпълнителен директор: ______________________

София

                                                                                  /Радослав Манолов/