Уведомление за продажба на дружеството "АТЕРА 1" ЕООД

25.03.2020

от „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ, притежаващо лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, вписано в регистъра на КФН № 452 – ПД/14.07.2005 година, със седалище и адрес на управление, Република България, гр. София, СО – Район “Лозенец”, ул. “Златовръх” №1, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, с ЕИК 131418187, представлявано от Изпълнителния директор на Дружеството Радослав Илиев Манолов

  

На основание чл.17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. Ви уведомяваме, че с Договор за продажба на дружествен дял от 12.03.2020 година с нот. заверка на подписите № 2514 и на съдържанието № 2515, том 2, акт 18 на Нотариус Маргарита Иванчева с рег. №260 на НК АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ  е продал на ВЕРЕЯ СТРОЙ" ЕООД, с ЕИК 123688592 целия свой собствен дружествен дял, по смисъла на чл. 129 от Търговския закон от имуществото на търговско дружество „АТЕРА 1 ЕООД“ вписано в Търговския регистър с ЕИК 206025441, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, Район "Лозенец”, ул. “Златовръх” №1, в размер на 181 528 /сто осемдесет и една хиляди петстотин двадесет и осем/ дяла от капитала на стойност от по 10 лева всеки или на обща стойност 1 815 280 /един милион осемстотин и петнадесет хиляди и двеста и осемдесет/ лева за уговорена между страните пазарна покупко – продажна цена, което обстоятелство е заявено за вписване в ТР със заявление с вх. № 20200318122232/18.03.2020 година и е вписано по партидата на Дружеството „АТЕРА 1 ЕООД“ (с ново променено фирмено наименование/фирма „Верея строй 2 ЕООД“) с ЕИК 206025441 с акт за вписване номер 20200324144718 от 24.03.2020 година.

 

В резултат на гореописаната продажба на дружествен дял новият едноличен собственик на капитала на „АТЕРА 1 ЕООД“ (с ново променено фирмено наименование/фирма „Верея строй 2 ЕООД“) с ЕИК 206025441 е ВЕРЕЯ СТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление, Република България, гр. Стара Загора, ул. "Ген. Стефан Азманов" № 1, ап. 65, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, с ЕИК 123688592.

  

                                          Изпълнителен директор  ____________________

                                                                               Радослав Манолов