За третото тримесечие на 2014г. „Адванс Терафонд” АДСИЦ реализира печалба от 12,1 млн. лв.

31.10.2014

Реализираната печалба на „Адванс Терафонд” АДСИЦ за третото тримесечие на 2014г. е 12,1 млн. лв. спрямо 9,7 млн. лв. за същия период на 2013г. За деветмесечието на 2014 г.Дружеството е реализирало продажба на 30 131 дка земеделски земи при средна цена 1 146 лв./дка.

Към 30 септември 2014 инвестиционните имоти на дружеството включват: земеделска земя с площ приблизително 210,922 декара на стойност 140,5 млн.лв., имоти в процес на регулация с площ приблизително 128 декара на стойност 11,7 млн. лв. и имот в регулация с площ приблизително 11 декара на стойност 2,9 млн. лв., или общо 155,1 млн. лв.

Към края на трето тримесечие на годината, за  изтеклата стопанска 2013-2014 година, „Адванс Терафонд“ АДСИЦ има сключени договори за наем и аренда на 151,966 декара.  

Активите на дружеството са над 211,1 млн. лв., а нетната стойност на активите за една акция е в размер на 2.45 лв.

Сподели