Уведомление във връзка с извънредно общо събрание на акционерите от 25.09.2020 г.

28.09.2020

Уведомяваме Ви, че на първото заседание на извънредното общо събрание на акционерите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ, свикано на 25.09.2020 година от 12.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. “Златовръх” №1 съгласно списъка на акционерите и лицата с право на глас на Дружеството към 11.09.2020 година, предоставен от Централен депозитар АД, от 11:15 часа до 12:00 часа на 25.09.2020 г. са се регистрирали 7 броя акционери/пълномощници, притежаващи общо 17 036 883 броя акции и/или права на глас или 20.02 % от акциите с право на глас от капитала на дружеството.
Съгласно чл.227, ал.1 от ТЗ и чл. 39, ал.1 от Устава на Дружеството за провеждане на общото събрание е необходим кворум повече от половината от всички акции от капитала на “Адванс Терафонд“ АДСИЦ.

На основание чл.227, ал.1 от ТЗ и чл. 39, ал.1 от Устава на Дружеството поради липсата на кворум Комисията по проверка на кворума е приела, че събранието не може да бъде проведено и да приема валидни решения и следва да се проведе второ заседание съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл.39, ал.2 от Устава на дружеството на 09 октомври 2020 год., в 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.