Уведомление за изплащане на дивидент за 2019 г.

02.09.2020

Във връзка с приетото решение на проведено на 17.08.2020 г. Общо събрание на акционерите (ОСА) на Адванс Терафонд АДСИЦ за разпределяне на дивидент, Съветът на Директорите на дружеството определя следните условия за изплащане на дивидента за 2019 г.:

  1. Брутен размер на дивидента за една акция – 0.140 лева;
  2. Нетен размер на дивидента на една акция – 0.133 лева;
  3. Избрана Търговска банка за изплащане на дивидента – БАНКА ДСК ЕАД;
  4. Дата, към която се определя акционерния състав, съгласно изискванията на ЗППЦК – 31.08.2020 г.;
  5. Начин на изплащане на дивидент:
  • 5.1. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар АД (лични сметки), дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на БАНКА ДСК ЕАД;
  • 5.2. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар АД (клиентска подсметка при инвестиционен посредник), дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар АД;

       6. Начален срок за изплащане на дивидента – 23.09.2020 г.;

       7. Краен срок за изплащане на дивидента – 23.12.2020 г.;

       8. След изтичане на крайния срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2019 г., ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отправено искане за това на адреса на управление на дружеството - гр. София, район Лозенец, ул. Златовръх 1. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд „Резервен” на дружеството.