Уведомление за продажба на дружеството "Проект Враждебна" ЕООД

03.08.2021

На основание чл.17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. Ви уведомяваме, че с Договор за продажба на дружествен дял с нот. заверка на подписите № 7769 и на съдържанието № 7770, том 2, акт 179 на Нотариус Ивайло Иванов с рег. №384 на НК АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ е продал на „СИТИПАРК ЕПСИЛОН” ЕООД, дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 206185561, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, район Средец, ул. „Съборна“ № 2а, ет. 4, целия свой собствен дружествен дял, по смисъла на чл. 129 от Търговския закон от имуществото на търговско дружество „Проект Враждебна“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено в България, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 206577046, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1164, р-н Лозенец, ул. „Златовръх“ № 1 в размер на 3917700 лева (три милиона деветстотин и седемнадесет хиляди и седемстотин) лева, разпределени в 39177 (тридесет и девет хиляди сто седемдесет и седем) дяла по 100 (сто) лева всеки за уговорена между страните обща покупко – продажна цена в размер на 2100000 EUR (два милиона и сто хиляди евро), което обстоятелство е вписано по партидата на Дружеството „Проект Враждебна“ ЕООД с акт за вписване номер 20210802172441 от 02.08.2021 година.

 

В резултат на гореописаната продажба на дружествен дял новият едноличен собственик на капитала на „Проект Враждебна“ ЕООД е „СИТИПАРК ЕПСИЛОН” ЕООД, дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 206185561, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, район Средец, ул. „Съборна“ № 2а, ет. 4.

 

Изпълнителен директор Радослав Манолов