Съдържание на комасационни проекти

  • предварително проучване на текущото положение;

  • създаване на карти на собствеността и на желанията на участниците;

  • изготвяне на комплексен план за развитие на района;

Комасационният план (планът за уедряване) е специализиран подробен устройствен план по смисъла на чл. 111 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и се съобразява с предвижданията на общите устройствени планове дефинирани по ЗУТ, но процедурата за изготвянето му се дава от Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.

  • изготвяне на план за уедряване на земеделските земи;

  • подписване на споразумения и уреждане на правните отношения между всички участници;

Разяснителна дейност на публична среща със собственици на земи в гр. Смядово

Работни разговори и работа по плана за уедряване с местната общност в гр. Смядово