Основни цели на комасацията

  • да допринесе за разрешаването на проблема с разпокъсаността и малкия размер на земите;
  • подобряване на структурата на земеделските стопанства, вкл. разширяването им;
  • да комбинира инвестиции за нови инфраструктурни проекти и/или възстановяване на нарушена селска инфраструктура;
  • развитие на конкурентоспособно земеделие;
  • опазване на природните ресурси и околната среда в земеделските територии;
  • да подпомага реализирането на проекти по Програмата за развитие на селските райони;
  • да стимулира възможностите за откриване на нови работни места и за подобряване на качеството на живот в селските райони;
  • намаляване на негативния ефект на глобалните климатични промени;

Схема на екопътека и нов мост за малка техника, коне и хора над р. Катунешка, с. Катунец

Фрагмент от интегрирания план на гр. Смядово, реконструкция на основен селскостопански път и засаждане на дървесни видове

 

Фрагмент от интегрирания план на гр. Смядово, рекреационна зона

Сподели