Какво е комасация?

Комасация е преразпределението на земи с цел собствениците да получат уедрени имоти на 1 или повече места в замяна на дотогавашните им по-малки и разпръснати имоти. Думата "комасация" произхожда от латинската "commassatio" (групиране). Комасацията винаги е била нещо повече от просто групиране на имоти за премахване на фрагментирането им с цел да се подобри производителността и да се намалят разходите. Водещо е разбирането, че подобряването на аграрната структура подобрява социалната жизнеспособност в земеделските райони, че което е добро за земеделските производители, то е добро и за земеделските райони, и за държавата. Едновременно с уедряването на имотите в интегрирания комасационен проект се проектира подобряване на селските пътища, напояване, дренаж, подобряване на почвите и промяна на използването на неподходящи за земеделие земи. В последно време все повече се поставя ударение и на неземеделските приложения за постигане на по-ефективно множествено използване на селските територии като се балансират интересите на земеделие, ландшафт, отдих, транспорт, опазване на природата, защита на влажните зони, защита от наводнения, от ерозия на почвата и други.

Проект за комасация на земеделските земи в село Друмево, област Шумен

Сподели