Корпоративно управление (надзор)

Oдитен комитет                                                                                                                   

Отговаря за контрола на финансовите и отчетните процеси на Дружеството, цялостността и верността на финансовите отчети,
вътрешния и външния одитни процеси, и ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете.
Всички членове на Oдитния комитет на Адванс Терафонд АДСИЦ са външни и независими от Дружеството.

Членове на Одитния комитет - Камен Каменов - Председател, Жечко Петров и Станимир Качулев.

Виж също

  Структура, правила и принципи за функциониране на одитен комитет 

Външен одитор

Външният одитор изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на финансовото състояние на предприятието. Независимото одиторско мнение се изразява по отношение на съответствието на финансовите отчети с приложимите счетоводни стандарти, както и в съответствие с Международните одиторски стандарти.

 

ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ ООД                                                                                                                                

Регистрация №:

108

Адрес на кореспонденция:

гр. София 1124, бул. "Цариградско шосе" № 47А, Полиграфия офис център, ет. 4

Телефон:

02 8177100

Електронна поща:

office.sofia@bg.ey.com

Електронна страница:

ey.com

Сподели