Земеделска земя

Ние сме най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя!

Портфейлът ни се състои от 179 256 дка висококачествена обработваема земя. Тези земи са отдадени под наем/аренда на 358 земеделски производители и им осигуряват възможност да произвеждат основно зърнени и маслодайни култури.

Портфейлът от земеделски земи се управлява активно чрез:

  • постоянни покупки на разпокъсани малки парчета земя в над 900 землища, което, заедно с извършваните последващи комасационни проекти, води до окрупняване на собствеността;

  • ежегодно отдаване под наем на свободните земи за период от 1  година;

  • продажба на концентрирани земи;

Всичко това е познато като "поземлено банкиране". Използвайки нашите знания, опит и мащаб, ние си създадохме репутация на един от най-активно управляващите собственици на земеделска земя в България.