Как работим?

  • Адванс Терафонд е възложило на Карол Финанс като обслужващо дружество по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) експлоатацията и поддържането на придобитите недвижими имоти, воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и юридическото обслужване;

  • Адванс Терафонд има ексклузивни договори с четири брокера в цялата страна, които купуват, отдават земите под наем/аренда и ги продават от името на дружеството. Благодарение на тяхната мрежа от близо 200 агенти в страната, дружеството има постоянно активно присъствие и експертиза в землищата, в които управлява портфейла от земи. На брокерите са изпратени инструкции с критериите за подбор на земи за покупка, на арендатори и на купувачи. Всяка оферта, изпратена от брокерите, се преглежда прецизно от мениджмънта на Адванс Терафонд и, само след одобряването на офертата, се изпълнява от брокерите;

  • Съгласно ЗДСИЦДС, притежаваните от дружеството недвижими имоти се оценяват от независим оценител в края на всяка финансова година и това намира отражение в годишния одитиран финансов отчет;